ข่าวสารและกิจกรรมกิจกรรมวันสงกรานต์ 2559

FN OUTLET จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง คุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และ คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยมีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เมื่อ 12 เม.ย. 59