ข่าวสารและกิจกรรมหลักสูตรอบรม “Product Knowledge & Selling Technique Advance”

FN OUTLET จัดอบรมภายในหลักสูตร “Product Knowledge & Selling Technique Advance” สำหรับหัวหน้างานขายสาขาต่างๆ เพื่อเสริมความรู้และเทคนิค และดูงานนอกสถานที่ โดยคุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และทีม Merchandise เป็นวิทยากร เมื่อ 24 มี.ค. 2559