ข่าวสารและกิจกรรมกิจกรรม TEAM SHARING

FN OUTLET จัดกิจกรรมแบบ Adventure Based Learning : TEAM SHARING สำหรับหัวหน้างาน ในการบริหารทีมและถ่ายทอดค่านิยมองค์กร เมื่อ 17 - 18 พ.ย. 58 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี