ข่าวสารและกิจกรรมหลักสูตรอบรมผู้บริหาร THE MANAGER # 2

FN OUTLET จัดอบรมภายในหลักสูตร The Manager # 2 Creative Leadership and Coaching for Performance สำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ จากสถาบัน MPI เมื่อ 10 พ.ย. 58