กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. มีความรู้ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Tiger soft & Prosoft
 3. จัดทำภาษีและประกันสังคม
 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานกรมบังคับคดี
 5. ซัพพอร์ตสรรหาว่าจ้าง
 6. รายงานต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศหญฺิง / อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์3 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
 • หากเคยทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำการตรวจสอบและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้อยู่ในสภาพปกติ และสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอด
 • ทำการติดตั้งโปรแกรม และ Update โปรแกรมที่ใช้งานบนเครื่อง Client ให้เป็นปัจจุบัน
 • สามารถติดตั้ง และ ดูแล SERVER Network LAN WAN Wifi ระบบที่ เกี่ยวข้อง
 • ทำการปรับเปลี่ยน Hardware ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ สรุปรายละเอียดจัดทำ แผนผังระบบเครือข่ายในบริษัท COMPUTER อุปกรณ์ทีเกี่ยวข้อง
 • หาสาเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาทางด้าน Hardware หรือ Software และทำการแก้ไขในปัญหาที่สามารถแก้ไขได้
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทำการ Update เพื่อให้สามารถป้องกันไวรัสตัวใหม่ได้ รวมทั้งการ scan and cleaned virus บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส
 • ทำการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานภายในบริษัท พร้อมทั้งทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรุ่นของโปรแกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานและติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 2008\2012 Windows 7/8 Network Wifi ระบบที่ เกี่ยว ข้อง
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer, ฯลฯ
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการ Training และ Support Users มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้เรื่อง network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านInfrastructure ขององค์กรทั้งหมด
 • สามารถใช้ VMware , Vlan Switch Cisco ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมงานโครงการและสามารถควบคุมVendorระบบได้
 • มีมาตรฐานทางด้านงานIT
 • สามารถบริหารความเสี่ยงของระบบได้
 • สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือเฉพาะหน้าได้ดี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอม วิทยาการคอม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์3ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • Cloud, VMware, AD, Fortinet, cisco switch,
 • Windows Server IP Phone
 • wifi, Backup
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Reports to and works directly for the executive to ensure smooth management and operation.
 • Maintains the executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings.
 • Assists the executive in all possible works; preparing minute meetings, meeting notes, internal support materials and presentations.
 • Coordinates with other executives, other department manager in resolving day-to-day and operational problems.
 • Conserves executive's time by reading, researching, and routing correspondence; collecting and analyzing information.
 • Completes special assignments by establishing objectives; determining priorities; managing time; gaining cooperation of others; monitoring progress; problem-solving; following up on results.

คุณสมบัติ

 • Female, 28-35 yrs.
 • Degrees or above in any related field.
 • Full Service mind, good interpersonal skill, able to handle confidentiality.
 • Good command of English, especially reading skill.
 • Some experience in a personal assistant position although new graduates are also welcome to apply
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สำนักงานใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการจัดซื้อ ทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า
 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และสินค้าคงคลังเบื้องต้น
 • ประสานงานและติดตามการส่งสินค้า-การรับเข้าสินค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงินด้านเอกสารการชำระเงินให้คู่ค้า
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร และกระบวนการจัดการสินค้าชำรุด
 • ติดตามและรับปัญหาการขายสินค้า
 • เจรจากับคู่ค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีของสินค้า ราคาที่เหมาะสม และเงื่อนไขการสั่งซื้อที่เป็นผลดีต่อ FN และคู่ค้า
 • ประสานงานด้านข้อมูลสินค้ากับระบบ MIS ตั้งรหัสสินค้า ปรับราคาสินค้า
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 24 - 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Merchandise 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว(เช้ากลับเย็น)
 • ออกอีเว้นท์ได้เป็นครั้งคราว
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการติดตั้ง สื่อป้ายโฆษณาข้างทาง บิลบอร์ด ป้ายภายนอกอื่นๆ เพิ่มยอดรถทุกสาขา
 • ตรวจเช็คการติดตั้งป้ายให้ได้ตามมาตรฐาน และกำหนดจุดติดตั้งเพื่อนำเสนอตามแผนงานที่กำหนด
 • ตรวจเช็คปริมาณรถของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หลังจากที่ได้ติดป้ายไปแล้วเพื่อนำมารายงานหัวหน้างาน
 • ประสานงานกับซัพพายเออร์ในการสั่งผลิต ติดตั้งหน้างานและตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ
 • ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขออนุญาตต่างๆ
 • จัดทำเอกสารเรื่องสัญญา / งานภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือนของสาขาต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับธุรการสาขา / ช่างประจำสาขา
 • เปิดเอกสารใบ PR
 • ประสานงานเรื่อง Content ที่เกี่ยวกับป้าย โปรโมชั่นต่างๆ กับ ฝ่าย VM
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย report ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานผลิตสื่อป้ายโฆษณาทั้งระบบ Inkjet / offset และอื่นๆ 1 ปีขึ้นไป
 • ช่างสังเกต / มีความอดทน / ทำงานเป็นทีมได้ดี / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้ด้านงานผลิตสื่อป้ายโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ Inkjet / Offset
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการสรรหาว่าจ้าง การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งงานแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุมและดูแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการพัฒนาองค์กร การฝึกอบรม การบริหารอาชีพ และการบริหารผลงาน
 • บริหารการเปลี่ยนแปลง การประสานงานกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างค่านิยมองค์กร
 • พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านขั้นตอน แบบฟอร์ม เทคโนโลยี และระบบพื้นฐานต่างๆ
 • ควบคุมการจัดทำโครงสร้างองค์กร , KPIs , Competency , Job Description
 • วางแผนกิจกรรมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง , การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change Management) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร , กิจกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Culture Development) เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร
 • วางแผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
 • ควบคุมการประเมินและติดตามผลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 • พัฒนาระบบการบริหารผลงานของพนักงานภายในองค์กรให้ชัดเจนเป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี ทั้งในด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD)
 • มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน , Organization Structure, Job Analysis, Culture Development, Employee Engagement
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ มีความคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการนำเสนอ , ทักษะการสอนงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนงาน
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Develop assortment and category plan for assigned product categories to sell via online channel
 • Sourcing and negotiating for exclusive ranges, deals, promotion prices for online.
 • Sourcing and negotiating for top selling product brand, quality, price and stock to satisfy customer needs
 • Delivers Sales, Promotion plans to deliver good price for customers
 • Coordinating with the other departments to ensure efficiency in communication and operation from end to end including content/image detail for communication, marketing to promote products/new products/promotion and campaign and Logistic in stock planning

คุณสมบัติ

 • Male or Female, age between 26-35 years old
 • Bachelor Degree in marketing or related field
 • At least 1-3 years work experience in the field of e-commerce merchandiser, online merchandiser, e-commerce
 • Good knowledge in e-commerce merchandiser
 • Excellent communication and ngegotiation skills
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression)
 • วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง
 • มีการเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • จัดการฐานข้อมูลลูกค้า รักษาและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
 • ดูแลบัตร พริวิเลจ การ์ด และจัดทำรายงานโครงการ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หญิง ปริญญาตรี
 • สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail / ห้างสรรพสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Conduct merchandising and buying activities according to provided guidelines and policies.
 • Assist with research, analysis and planning functions, assist with drafting of product work plans and schedules.
 • Follow up on all work schedules; assist with presentations and preparations for meetings.

คุณสมบัติ

 • Age 25-35, Thai nationality.
 • Candidate must be having good academic qualifications including numerical and analytical skills.
 • Several years of experiences in this field and industry will be advantageous.
 • Good relevant computer ability with high quality presentation skills. The successful candidate is expected to be well-groomed and presented.
 • Able to communicate in English, Chinese.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข้อมูล พร้อมบันทึกราคาซื้อสินค้า และเอกสารการบันทึกรับสินค้าในระบบจากฝ่ายคลังสินค้า
 • ติดตามเอกสารทางบัญชีเพื่อกระบวนการจ่ายค่าสินค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานต้นทุนขายสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ดูแลประจำเดือน และประจำปี
 • ตรวจสอบรายการบัญชีสินค้า (Stock Card) รายตัว (SKU)
 • ตรวจสอบเอกสารการับสินค้า และการโอนย้ายสินค้า จากคลังสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบต้นทุนขายประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน