ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Conduct merchandising and buying activities according to provided guidelines and policies.
 • Assist with research, analysis and planning functions, assist with drafting of product work plans and schedules.
 • Follow up on all work schedules; assist with presentations and preparations for meetings.

คุณสมบัติ

 • Age 25-35, Thai nationality.
 • Candidate must be having good academic qualifications including numerical and analytical skills.
 • Several years of experiences in this field and industry will be advantageous.
 • Good relevant computer ability with high quality presentation skills. The successful candidate is expected to be well-groomed and presented.
 • Able to communicate in English, Chinese.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข้อมูล พร้อมบันทึกราคาซื้อสินค้า และเอกสารการบันทึกรับสินค้าในระบบจากฝ่ายคลังสินค้า
 • ติดตามเอกสารทางบัญชีเพื่อกระบวนการจ่ายค่าสินค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานต้นทุนขายสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ดูแลประจำเดือน และประจำปี
 • ตรวจสอบรายการบัญชีสินค้า (Stock Card) รายตัว (SKU)
 • ตรวจสอบเอกสารการับสินค้า และการโอนย้ายสินค้า จากคลังสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบต้นทุนขายประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน