ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เชียร์ขายสินค้า แนะนำสินค้าตามโปรโมชั่น
 • สื่อสารภาษาจีน กับลูกค้าชาวจีน และชาวไทย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์งานขายในห้างค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ และรักงานขาย
 • มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการจัดทำโครงสร้างองค์กร , KPIs , Competency , Job Description
 • วางแผนกิจกรรมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง , การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change Management) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร , กิจกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Culture Development) เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร
 • วางแผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
 • พัฒนาระบบการบริหารผลงานของพนักงานภายในองค์กรให้ชัดเจนเป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร
 • วางแผนการดำเนินการสรรหาพนักงานสาขาเปิดใหม่ จัดทำข้อมูลพนักงานสาขาเปิดใหม่
 • วางแผนจัดทำหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรม พนักงานสาขา และพนักงานสำนักงานใหญ่
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,ฝึกอบรม และสรรหาว่าจ้าง ธุรกิจค้าปลีก
 • มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน , Culture Development, Employee Engagement
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ มีความคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการนำเสนอ , ทักษะการสอนงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนงาน
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบจัดหาข้อมูล คุณสมบัติ ราคาวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ จากผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบราคา เครดิต การจัดส่งสินค้า ประวัติการค้ากับบริษัท พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และส่งให้ผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ
 • ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ สินค้า หรือประสานงานกับตัวแทนการจัดการขนส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากร รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก เอกสารพิธีการทางศุลกากร พร้อมทั้งควบคุมดูแลการประสานงานกับผู้แทนศุลกากร และตัวแทนการจัดการขนส่งในพิธีการนำเข้าสินค้า และให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในการดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
 • เก็บรักษา และปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จำหน่ายสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Office
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และสินค้าคงคลังเบื้องต้น
 • ประสานงาน และติดตามการส่งสินค้า การรบเข้าสินค้า การโอนย้ายสินค้า
 • ประสานงาน ฝ่ายบัญชี การเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารและกระบวนการจัดการสินค้าชำรุด
 • เจรจากับคู่ค้าเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีของสินค้า
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน ธุรการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 1-3ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
 • หากอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คให้บรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆให้เหมาะสมและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้า
 • ออกแบบและจัดวาง CI ในส่วนกราฟฟิกของแบรนด์
 • ออกแบบธีมหลักส่วนกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับแต่ละ Season รวมทั้งนำเสนอไอเดียในการพรีเซนต์สินค้า เพื่อส่งเสริมการขาย
 • Support ทีมในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟฟิก
 • ถ่ายรูปสินค้าเพื่อเก็บข้อมูลและ Support เพื่อเก็บข้อมูลและ Support การใช้งานในสื่อต่างๆ
 • ออกคาราวานกับ VM เพื่อให้เห็นสินค้า ณ จุดขาย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง - ชาย อายุ 22 - 27 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: ประสบการณ์ทางด้านออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์ค 1 - 3 ปี
 • มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และ สามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • มีความขยัน และอดทนในการทำงาน
 • มีความเชี่ยวชาญโปรแกรม Adobe Illustrator / photo shop ได้ดีเยี่ยม
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Accountability for the effective implementation of Compliance policies and the execution of the compliance program. .
 • Ensure that the Company follows all local legislation, regulations (BOT, SET, SEC etc.) and corporate policies.
 • Monitor the ongoing effectiveness of the compliance program and identify key activities.
 • Escalate reportable compliance issues in accordance with set timeframes
 • Lead or assist with any special investigations that may be required to be performed
 • Ensure document controls are in place for key compliance risks
 • Provide information or documents as requested by SEC/ SET and other governmental authorities
 • Organize Board of Directors meetings, Audit Committee meetings and Shareholder meetings
 • Work closely with other related departments such as Risk Management, Internal Audit team etc.
 • Provide legal advice on issues raised by internal departments and suggest practical actions/solutions for such issues
 • Prepare, review, revise, and comment on contracts, notices, letters, and other legal documents provided by internal departments or customers
 • Attend internal and external meetings on legal matters, prepare minutes of the meetings and report the same to supervisor and/or executive management
 • Other tasks as assigned

คุณสมบัติ

 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law.
 • Direct experience in International Finance/Banking Law would be an advantage.
 • Excellent command written and spoken in English.
 • Good presentation, negotiation and communication skills, self-motivated, and systematic thinking, able to work under pressure.
 • Male must be exempt from military.
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข้อมูล พร้อมบันทึกราคาซื้อสินค้า และเอกสารการบันทึกรับสินค้าในระบบจากฝ่ายคลังสินค้า
 • ติดตามเอกสารทางบัญชีเพื่อกระบวนการจ่ายค่าสินค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานต้นทุนขายสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ดูแลประจำเดือน และประจำปี
 • ตรวจสอบรายการบัญชีสินค้า (Stock Card) รายตัว (SKU)
 • ตรวจสอบเอกสารการับสินค้า และการโอนย้ายสินค้า จากคลังสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบต้นทุนขายประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พยากรณ์และวางแผนการใช้เงิน โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนการใช้เงิน เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสดของบริษัทในแต่ละเดือน (Cash Flow) และหากมีเงินสดส่วนเกินควรนำเงินไปลงทุนอย่างไร หรือเดือนใดที่เงินสดขาดมือ ควรจัดหาเงินสดมาจากแหล่งใด เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสดนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ประสานงานควบคุมการจ่ายเงินภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และรายงานความเสี่ยงทุกครั้งหากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามรถควบคุมได้
 • บริหารต้นทุนทางการเงิน สำหรับการติดต่อธุรกรรมการเงินทุกประเภท เช่น การกู้เงินระยะสั้น หรือระยะยาว , การชำระค่าธรรมเนียม , การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ ต้องมีการพิจารณาจัดหาต้นทุนทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำ
 • ตรวจรายงานการรับเงิน และรายงานการจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบรายงานบัญชีเงินฝากทุกเดือนพร้อมรายงานหากพบข้อผิดพลาด
 • บริหารงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี – โท ด้านการเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Managing all construction projects and fulfilling project expectations.
 • Supervising site and construction staff, conducting site quality inspections, and handling handover upon completion.
 • Coordinating with and monitoring progress of vendors, suppliers, subcontractors and other contractors working on site.
 • Tracking and managing project progress, schedules, budgets, plans and costs, and compiling reports on a timely basis.
 • Being responsible for auctions and bidding processes for projects.
 • Completing other related assignments

คุณสมบัติ

 • Aged 35 - 40 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering.
 • At least 10 years’ experience in construction project management,  experience in retail / shopping mall .
 • Civil Engineer Licence (Associate Civil Engineer).
 • Strong computer skills in MS Project, AutoCAD, Internet
 • Strong leadership and management skills.
 • Prior experience of managing the construction of high-rise condominiums.
 • Strong analytical and communication skills with a positive personality.
 • Strategic mindset and good problem-solving skills.
สมัครงาน