ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อทาง Social Network
 • ดูแลกิจกรรมทางการตลาด
 • จัดทำข้อมูลและเอกสารภายในฝ่าย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และ report ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานด้าน Digital / Online Marketing
 • มีความสามารถด้าน Social Network
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Design Content ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้าน Digital / Online Marketing เพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้ง online และ off line ตามเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผนการตลาดด้าน Digital เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้า ตามเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผนด้านการสื่อสาร และกิจกรรม Social Media ต่างๆ เพื่อให้เกิดยอดขายทั้ง Online และ Offline ได้ด้วย
 • บริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า Digital และเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างสรรค์รูปแบบ Content สื่อสารผ่าน Digital / Online / E-Newsletter และเครื่องมืออื่นๆ
 • ควบคุมและจัดการทำการวัดผลในทุกกิจกรรมทาง Digital Marketing และมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และ report ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 -35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานด้าน Digital / Online Marketing / E-Commerce 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้าน E-Commerce / Google Analytic / Google Adwords / Social Network
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Design Content ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สาขาอยุธยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานบุคคล ธุรการและสนับสนุนงานด้านบัญชี คลังสินค้า ประจำสาขา
 • ประสานงานและรายงานผลดำเนินงานให้กับผู้บริหาร
 • ติดตามการทำงาน ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา การบริหารงานบุคคล การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบุคคล 3 ปีขึ้นไปในระดับบริหาร
 • มีความมุ่งมั่น รักการบริการ ต้องการประสบความสำเร็จใจอาชีพ
 • หากมีประสบการณ์บริหารงานบุคคลในห้างค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Initiate collections : ideas / mood boards for trend & prints directions.
 • Embellishment & garment finishes proposition,
 • Sketching Designing, colors, materials selection & final line sheets.
 • Be in charge of seasonal collection plan with designer team
 • PR photo shoots and studio shooting of all collection. Photo sample + filing picture and draft merchandising manual for retail.
 • To follow-up prototypes, fittings, technical package preparation with Pattern makers.
 • To complete collection on schedule.
 • Exchange with Retail team on product feedback and new product suggestions.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Arts, Decorate, Applied Arts, Computer Arts or related fields.
 • At least 3 years' experience working in Design.
 • Excellent organized & precised, hand drawing / hand craft, creative & style, good communication and positive attitude.
 • Computer literacy and knowledge of Photo Editor Program (e.g. Adobe Photoshop, Adobe Light room), Designing Program (e.g. Illustrator, InDesign, Photoshop) and Microsoft Office
 • Available on travel at work
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Plan and develop merchandising strategies that balance customers’ expectations and company’s objectives
 • Analyst sales figures, customers reactions and market trends to anticipate product needs and plan product ranges/stock
 • Collaborate with buyers, suppliers, distributors and analysts to negotiate prices, quantities and time-scales
 • Maximize customer interest and sales levels by displaying products appropriately
 • Produce layout plans for stores and maintain store shelves and inventory
 • Forecast profits/sales and plan budgets
 • Monitor stock movement and consider markdowns, promotions, price changes, clear outs etc
 • Build constructive customer relationships and team with channel partners to build pipeline and close deals
 • Remain up to date with industry’s best practices

คุณสมบัติ

 • BS degree in Marketing or related field
 • Proven working experience in merchandising
 • Up-to-date with the latest merchandising trends and best practices
 • Excellent verbal and written communications skills
 • Strong listening, presentation and decision making skills
 • Some experiences in retail business be advantage
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สาขาอยุธยา สาขาสิงห์บุรี สาขากาญจนบุรี , สาขาปากช่อง , สาขาพัทยา , สาขาศรีราช , สาขาเพชรบุรี , สาขาหัวหิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวมยอดขายรายชั่วโมง
 • ตรวจสอบรถเข้าแต่ละชั่วโมง
 • จัดส่งข้อมูลรายงาน ยอดขาย ยอดรถ ให้กับสำนักงานใหญ่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ออกใบกำกับภาษี และ จัดทำรายงานใบกำกับภาษีสรุปส่งทุกสิ้นเดือน
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อยเบิกจ่ายภายในสาขา
 • ตรวจนับและนำเงินสดฝากเข้าธนาคาร พร้อมทำรายงานสรุปการทำเงินฝาก
 • ทำใบอนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภครายเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือประจำเดือน
 • จัดเก็บสำเนาม้วนโรล  สลิปบัตรเครดิต ส่งให้สำนักงานใหญ่ตรวจสอบทุกเดือน
 • ล้างยอดขายเครื่อง POS และตรวจสอบควบคุมการใช้เครื่องรูดบัตรตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบัญชี ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power Point ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สาขาอยุธยา สาขาสิงห์บุรี สาขากาญจนบุรี , สาขาปากช่อง , สาขาพัทยา , สาขาศรีราช , สาขาเพชรบุรี , สาขาหัวหิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลการรับเงินสด ทอนเงิน และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง
 • เปิด - ปิดร้าน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ต้องมีความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ทั้งชายและหญิง
 • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์สุจริต และต้องมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีประสบการณ์การในการบริหารร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สาขาอยุธยา สาขาสิงห์บุรี สาขากาญจนบุรี , สาขาปากช่อง , สาขาพัทยา , สาขาศรีราช , สาขาเพชรบุรี , สาขาหัวหิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แนะนำ เสนอขายสินค้าและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ ภายใน Outlet
 • ให้ข้อมูลสินค้า ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับ Promotion แก่ลูกค้า
 • ดูแลมุมสินค้าและจัดเรียงสินค้า ให้เกิดความน่าสนใจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ รักงานขาย
 • หากมีประสบการณ์งานขายในห้างค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สาขาอยุธยา สาขาสิงห์บุรี สาขากาญจนบุรี , สาขาปากช่อง , สาขาพัทยา , สาขาศรีราช , สาขาเพชรบุรี , สาขาหัวหิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับสินค้าจาก Supplier ,รับสินค้าจากสาขาและตรวจนับสินค้าให้ตรงกับเอกสาร และส่งใบคอนเฟิร์มให้กับสำนักงานใหญ่ภายใน 3 วัน
 • จัดเก็บสินค้าเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
 • เบิกสินค้าให้หน้าร้านตามใบเบิก / เบิกด่วน
 • รับคืนสินค้าจากหน้าร้านกรณีหน้าร้านมีมากเกินไป
 • ดำเนินการขอโนสินค้าเพื่อให้มีสินค้าขาย
 • จัดสินค้าตามขอใบขอโอนจากสาขา
 • ดำเนินการจัดการสินค้าชำรุดพร้อมแจ้งผู้บริหารให้ทราบเพื่อพิจารณา
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน 20% ตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายการให้ผู้บริหารทราบ
 • ร่วมกับฝ่ายบัญชีในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ช่วยแพคกิ้ง จัดส่งสินค้า ยกของ ส่งของให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน  

สาขาที่รับสมัคร

สำนักงานใหญ่ , สาขาอยุธยา สาขาสิงห์บุรี สาขากาญจนบุรี , สาขาปากช่อง , สาขาพัทยา , สาขาศรีราช , สาขาเพชรบุรี , สาขาหัวหิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดโชว์สินค้ารุ่นใหม่เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ดึงดูดสายตาลูกค้า จากแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดโชว์สินค้าในจุดดิสเพลย์ ให้ดึงดูดสายตาลูกค้า จากแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำอาร์ตเวิร์ค และปริ๊นท์ป้ายต่างๆตามเทมเพลทที่มีให้ และติดตั้งให้ตรงกับสินค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการสาขา, VMI, เป็นต้น
 • รักษามาตรฐาน ดูแลพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่
 • ดูแลเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์จัดโชว์สินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบ จิตรกรรมและภาพพิมพ์ หรือสาขาที่(เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ทางด้าน Visual Merchandise 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการจัดเรียงและนำเสนอสินค้า
 • สามารถอ่านแบบตกแต่งภายในได้
 • สามารถอ่านแผนผังการจัดวางสินค้าในเลย์เอาท์ได้
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี มีทักษะในการอธิบายและสื่อสาร
สมัครงาน