ร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทร: 0-2300-4951 หรือ 0-64301-7134 อีเมล: recruit@fnoutlet.com เว็บไซต์: www.fnoutlet.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข้อมูล พร้อมบันทึกราคาซื้อสินค้า และเอกสารการบันทึกรับสินค้าในระบบจากฝ่ายคลังสินค้า
 • ติดตามเอกสารทางบัญชีเพื่อกระบวนการจ่ายค่าสินค้าตามรอบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานต้นทุนขายสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ดูแลประจำเดือน และประจำปี
 • ตรวจสอบรายการบัญชีสินค้า (Stock Card) รายตัว (SKU)
 • ตรวจสอบเอกสารการับสินค้า และการโอนย้ายสินค้า จากคลังสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบต้นทุนขายประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกรายการทางบัญชีต่างๆ ทางบัญชีให้ตรงเดือนบัญชี และหรือเดือนภาษี
 • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฎิทินภาษีของสรรพากร
 • ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานทรัพย์สิน ,ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(แยกสาขา/แยกฝ่าย)
 • จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน
 • ตรวจสอบงานเอกสารบัญชีจากบัญชีสาขา เช่น การเบิกเงินสดย่อย การเบิกและเคลีย์เงินทดรองจ่าย
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน
 • ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือประจำปี
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้าน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ใส่ใจให้บริการ กระตือรือร้น
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พยากรณ์และวางแผนการใช้เงิน โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนการใช้เงิน เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสดของบริษัทในแต่ละเดือน (Cash Flow) และหากมีเงินสดส่วนเกินควรนำเงินไปลงทุนอย่างไร หรือเดือนใดที่เงินสดขาดมือ ควรจัดหาเงินสดมาจากแหล่งใด เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสดนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ประสานงานควบคุมการจ่ายเงินภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และรายงานความเสี่ยงทุกครั้งหากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามรถควบคุมได้
 • บริหารต้นทุนทางการเงิน สำหรับการติดต่อธุรกรรมการเงินทุกประเภท เช่น การกู้เงินระยะสั้น หรือระยะยาว , การชำระค่าธรรมเนียม , การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ ต้องมีการพิจารณาจัดหาต้นทุนทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำ
 • ตรวจรายงานการรับเงิน และรายงานการจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบรายงานบัญชีเงินฝากทุกเดือนพร้อมรายงานหากพบข้อผิดพลาด
 • บริหารงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางบัญชีการเงินตามระเบียบบริษัท
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี – โท ด้านการเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
สมัครงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Managing all construction projects and fulfilling project expectations.
 • Supervising site and construction staff, conducting site quality inspections, and handling handover upon completion.
 • Coordinating with and monitoring progress of vendors, suppliers, subcontractors and other contractors working on site.
 • Tracking and managing project progress, schedules, budgets, plans and costs, and compiling reports on a timely basis.
 • Being responsible for auctions and bidding processes for projects.
 • Completing other related assignments

คุณสมบัติ

 • Aged 35 - 40 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering.
 • At least 10 years’ experience in construction project management,  experience in retail / shopping mall .
 • Civil Engineer Licence (Associate Civil Engineer).
 • Strong computer skills in MS Project, AutoCAD, Internet
 • Strong leadership and management skills.
 • Prior experience of managing the construction of high-rise condominiums.
 • Strong analytical and communication skills with a positive personality.
 • Strategic mindset and good problem-solving skills.
สมัครงาน