คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี

 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 / ปี 2563
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่นที่ 9 / ปี 2562
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 • 564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโลโนยี จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2563 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2562 ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 - 2561 กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Relationship Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 3/ ปี 2560
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 / ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 / ปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 / ปี 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
ประวัติการทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการ/ เหรัญญิก มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ/เลขานุการ/ เหรัญญิก มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ/ วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน วิทยากร/ กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2563 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
 • 2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558 - 2562 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2556 - 2562 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 / ปี2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ, บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2558 - 2563 กรรมการ, บริษัท เดอะ เอฟวัน จํากัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จํากัด
 • 2556 - 2559 กรรมการ, บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จํากัด