คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557

ระดับวิชาชีพ

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตรสถาบันวิชาชีพกฎหมายโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “THE BOSS”สถาบัน Managementand PsychologyInstitute
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอลจํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอลจํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2559 - ปัจจุบัน เลขาธิการ, มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท สรรพกิจธุรการ จํากัด
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2559- ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทน คาเฟุ (2018) จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 8 / ปี 2560
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 / ปี 2560 สถาบัน พระปกเกล้า
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์ เรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2561 - 2562 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2560 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2559 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน
 • 2557 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร, บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)