คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับวิชาชีพ

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตรสถาบันวิชาชีพกฎหมายโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “THE BOSS”สถาบัน Managementand PsychologyInstitute
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2558 - ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตร “Director Diploma Examination, “The Australian Institute of Directors Association” ปี 2551
 • Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program 180 Harvard Business School
ประวัติการทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธารกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2558 - 2560 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 2557 - 2561 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด