คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน