คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการบริหาร

 

นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

 

นายสรชาติ ใจคิด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 

นางนภาพร ตรีพยัคฆ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการองค์กร