คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟูา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ), บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเวอร์ จํากัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2559 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 / ปี2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ, บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2558 - 2563 กรรมการ, บริษัท เดอะ เอฟวัน จํากัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จํากัด
 • 2556 - 2559 กรรมการ, บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จํากัด
 

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration The University of Akron, USA
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / ปี 2547
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร (รักษาการ), บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • 2557 - 2559 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 

นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปัริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Strayer University, USA
 • Bachelor of Art, Stamford International University
ปัระวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ปัระธานเจ้าหน้าที่ปัฏิบัติการ / ปัระธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟนาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บี ไวท์(ปัระเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท, ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด
 • 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นายนพพล ชูกลิ่น

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Program in Politics Ramkhumhaeng University
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) for CEO Ramkhumhaeng University
 • ปริญญาตรี BBA (Marketing) The University of Thai Chamber of Commerce Bangkok
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร “ผู้บริหารด้านการเงิน “CFO มืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FIT) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Mai)
 • หลักสูตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 1” สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส.รุ่นที่ 17” สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง ปปร.รุ่นที่ 18” สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาแก่กลุ่มผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่หรือ RoLD Program สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน TIJ) รุ่น 1
 • หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 สำนักงาน ป.ป.ช.
ประวัติการทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์.บี.เอส โลจิสติกส์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สตาร์ ไอแอม จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไนซ์ คอล จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ประธานที่ปรึกษา, ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงวัย The Senizens
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ประธานที่ปรึกษา, บริษัท โค๊ดมาสเตอร์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ประธานที่ปรึกษา, บริษัท ยูสท์ เทคโนโลยี จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ประธานที่ปรึกษา, บริษัท ไซเด๊ท จํากัด