คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 /ปี 2562
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 / ปี 2563
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The ManagementDevelopment Program (Wharton School)
 • Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4),สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน, บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2562 ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติ บัญญัติแห่งชาต
 • 2559 - 2561 กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิใน กรรมการสภา, สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2559 - 2560 กรรมการ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย
 • 2559 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน)
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 8 / ปี 2560
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 / ปี 2560 สถาบัน พระปกเกล้า
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์ เรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2561 - 2562 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2560 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2559 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน
 • 2557 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร, บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 / ปี2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ, บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2558 - 2563 กรรมการ, บริษัท เดอะ เอฟวัน จํากัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จํากัด
 • 2556 - 2559 กรรมการ, บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จํากัด