คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี