คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The ManagementDevelopment Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4),สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตร “Director Diploma Examination, “The Australian Institute of Directors Association” ปี 2551
 • Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program 180 Harvard Business School
ประวัติการทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธารกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2558 - 2560 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 2557 - 2561 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2549 – 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด