คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557

ระดับวิชาชีพ

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตรสถาบันวิชาชีพกฎหมายโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “THE BOSS”สถาบัน Managementand PsychologyInstitute
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอลจํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอลจํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2559 - ปัจจุบัน เลขาธิการ, มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท สรรพกิจธุรการ จํากัด
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2559- ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แทน คาเฟุ (2018) จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 /ปี 2562
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 / ปี 2563
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The ManagementDevelopment Program (Wharton School)
 • Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4),สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน, บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การเงิน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2562 ที่ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติ บัญญัติแห่งชาต
 • 2559 - 2561 กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิใน กรรมการสภา, สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2559 - 2560 กรรมการ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย
 • 2559 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน)