คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับวิชาชีพ

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตรสถาบันวิชาชีพกฎหมายโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “THE BOSS”สถาบัน Managementand PsychologyInstitute
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2558 - ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The ManagementDevelopment Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4),สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด