สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เข้าจดทะเบียนและได้เข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่าย สินค้าประเภทเอ๊าท์เลท ภายใต้แนวคิด “คุณภาพส่งออก ราคาผู้ผลิต” โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ บริษัทได้แก่ Prim Cushy Cherish Inco Cheval ที่ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทั้ง เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน นอกจากนั้น ยังมีสินค้าตราสินค้าอื่นๆ ทั้งในประเทสและต่างประเทศ รวมทั้้งสินค้า ชุมชนภายใต้ร้านต้นกล้า เพื่อสร้างความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวได้ทุก เพศทุกวัย

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาใหม่ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 9 สาขาหาดใหญ่ เปิดดำเนินการ ในวันที่ 6 เมษายน 2560 และสาขาที่ 10 สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อขยายฐาน กลุ่มลูกค้าทั้งนักเดินทาง ชาวท้องถิ่น และนิคมอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดทั้ง กิน เที่ยว ชอป โดยมีร้านอาหารชื่อดังบน โลกอินเตอร์เน็ตชื่อร้านหม่อมถนัดแดก ซึ่งเป็นร้านข้าวแกงที่มีเมนูที่หลากหลาย ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านก๋วยเตี๋ยว และ ร้านกาแฟ Starbucks Drive-Thru นอกจากนั้น บริษัทยังได้คัดสรรสินค้าใหม่ๆ และพัฒนาสินค้ากลุ่มเดิมทุกไตรมาส เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในทุกครั้งที่ลูกค้าเดินทางมาแวะเอ๊าท์เลทของเรา

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,101 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 86 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในเชิงมหภาคและเริ่ม ปรับตัวดีขึ้นหลังพระราชพิธีในเดือนตุลาคม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจค้าปลีกโดยรวมทั้งปีเพียงเล็กน้อย อย่างไร ก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลายกิจกรรมและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม ทั้ง ช่องทางออนไลน์ ทีวีโฮมชอปปิ้ง การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการขายสินค้าแบบ B2B ส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีเติบโต จากปี 2559 และบริษัทเชื่อว่าช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นนอกเหนือจากศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าปัจจุบันจะสามารถสร้าง รายได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ด้านสถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับ ที่ดี ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.09 เท่า

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทยังคงมีแผนขยายศูนย์การจัดจำหน่ายสินค้าในจังหวัดที่เป็นเส้นทางสายหลัก สำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะหัวเมืองหลักและเขตเศรษฐกิจ แผนปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย เพิ่มพื้นที่เช่าและมุ่งมั่นในการสรรหาสินค้าตราสินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า นอกจาก นี้ บริษัทยังแสวงหาโอกาสในการเติบโตในลักษณะที่เสริมธุรกิจหลัก (Inorganic Growth) ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความเชื่อมั่นไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ด้วยดีเสมอมา บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์ โปร่งใส ระมัดระวัง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

“คัดสรร เพื่อชีวิตที่ใช่”นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการ

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร