สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด บนเส้นทางธุรกิจที่เริ่มต้นจาก ธุรกิจครอบครัว ภายใต้การนำของ นายปรีชา ส่งวัฒนา โดยการผสมผสานโมเดลธุรกิจใหม่ กับจุดแข็งที่ตนเองมีผลักดัน ให้บริษัทมีการเติบโต มีรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน อัตลักษณ์ของบริษัท คือ ความสามารถเรื่องดีไซน์ ความเข้าใจ ในวิธีการผลิต และความรู้จริงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ประกอบกับแนวคิด 3D Vision ซึ่งได้แก่ Design Outlet เริ่มจากการออกแบบสินค้า ศูนย์การค้า ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการชอปปิ้ง Deliver Best Value คัดสรร ด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดและ Delight All Customers เติมเต็มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ตลอดจนมุมพักผ่อนและสวนหย่อม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มี ความสุขในทุกสาขา ส่งผลให้วันนี้ บริษัทสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกก้าวหนึ่ง โดยการแปรสภาพเป็นบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านห้นุ มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายที่ 3.88 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุน รายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่ง และหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลทแห่งแรก ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “คุณภาพส่งออก ราคาผู้ผลิต” โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอฟเอ็น เป็นหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน นอกจากนั้น ยังมีตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็น International Brand สินค้าในประเทศ รวมถึงสินค้าจากชุมชน เพื่อสร้างความ หลากหลายและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวได้ทุกเพศทุกวัย

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2559 ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปีนี้มีอัตราการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปีก่อนหน้า กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 146 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับ ปี 2558 รายได้รวมลดลงร้อยละ 2 แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้ดี เนื่องจากบริษัทบริหารสินค้าคง เหลือและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น รวมทั้งบริษัทได้รับประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ และ การลงทุนภายในประเทศ นอกจากนี้หลังจากที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว บริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้กับ สถาบันการเงินทั้งจำนวน ส่งผลให้ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.09 เท่า

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เปิดสาขาที่ 8 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในจังหวัด ลูกค้าจากนิคมอุตสาหกรรม หรือลูกค้ากลุ่มนักเดินทาง บริษัทเชื่อว่า สาขา พระนครศรีอยุธยานี้จะเป็นโมเดลต้นแบบของสาขาอื่นต่อไป คือ จากเดิมที่บริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าสำหรับ นักเดินทางเป็นหลักนั้น จะเพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในพื้นที่และคนทำงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด นั้นๆ มาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้น ดังเช่น สาขาพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ด้วยแนวคิดทั้ง กิน-เที่ยว-ชอป โดยมีร้านอาหารแบบฟิวชั่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านกุ้งเเม่น้ำ และ Starbucks Drive-Thru นอกจากนั้น ยังมี Interactive Museum ให้เยี่ยมชม และ ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าทั้งอุปโภค บริโภคที่หลากหลาย มีดีไซน์ทันสมัยในราคาที่คุ้มค่า

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทยังคงมีแผนในการขยายสาขาตามที่เคยแจ้งท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตั้งแต่ ช่วง IPO บริษัทมุ่งเน้นที่จะเปิดสาขาในจังหวัดที่เป็นเส้นทางสายหลักสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ โดยมีแผนที่จะ เปิดสาขาอีก 4 สาขาภายในปี 2561 และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัย และมีพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัท เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งกับลูกค้าเดิมและเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ อย่างต่อเนื่อง

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มอบความเชื่อมั่นไว้วางใจและสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี เสมอมา ในฐานะผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าประเภทเอ๊าท์เลทแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคมไทยนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการ

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร