คณะผู้บริหาร

 

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร

Qualification
 • Master of Business Administration, The University of Akron Ohio, USA
 • Bachelor of Accounting, Thammasat University
Work Experiences
 • 2020 - Present Director / Executive Committee / Chief Executive Officer, FN Factory Outlet Public Company Limited
 • 2016 - 2019 Chief Operating Officer, Mitr Phol Sugar Company Limited
 • 2014 - 2016 Managing Director, Osotspa Public Company Limited
 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Strayer University, USA
 • Bachelor of Art, Stamford International University
ประวัติการทำงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟนาว 2494 จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์(ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2553 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 • 2553 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด
 

นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 – 2559 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ เชยยศ สอบบัญชี