คณะผู้บริหาร

 

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration The University of Akron, USA
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / ปี 2547
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร (รักษาการ), บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • 2557 - 2559 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟูา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ), บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเวอร์ จํากัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2559 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝุายช่องทางการขาย

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปัริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Strayer University, USA
 • Bachelor of Art, Stamford International University
ปัระวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ปัระธานเจ้าหน้าที่ปัฏิบัติการ / ปัระธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟนาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บี ไวท์(ปัระเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท, ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด
 • 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ

ักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝุายการเงินและบัญช

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • สภาวิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต (CPA)
 • สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร TFRS 16 สัญญา เช่า บริษัท เอ็น วาย ซี
 • สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร สรุปการ เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ TFRS สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน / รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)