คณะผู้บริหาร

 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2545 - 2549 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ขนมจีนบางกอก จำกัด
 • 2553 - 2554 กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 • 2551 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 

นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Strayer University, USA
 • Bachelor of Art, Stamford International University
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์(ประเทศไทย) จำกัด
 • 2553 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด
 • 2553 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 

นายสรชาติ ใจคิด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Marketing Management, Griffith University, Australia
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์เซ้นทริค จำกัด
 

นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน