คณะผู้บริหาร

 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)จำกัด
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา / บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด มหาชน)
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำกัด
 • 2547 - 2560 กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2560 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2549 – 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Winthrop University, SC, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167 / ปี 2555
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2 / ปี 2556
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 / ปี 2556
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Board Matters & Trends(BMT) รุ่น 2 / ปี 2560
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 2 / ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่น 2 / ปี 2549
ประวัติการทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท แอ๊กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • 2555 - 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด