คณะผู้บริหาร

 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2545 - 2549 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ขนมจีนบางกอก จำกัด
 • 2553 - 2554 กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 • 2551 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำกัด
 

นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน