คณะกรรมการบริษัท

 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่น/43 ปี/ พ.ศ.2548
 • หลักสูตร “Finance for Non-Finance Director” รุ่น/31 ปี/ พ.ศ.2549
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (Management and Psychology Institute)
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด
 • 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
 • 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำกัด
 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) รุ่น 69/2549
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (ROC) รุ่น 8/2552
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23/2553
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2553
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144/2554
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2553
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2557
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด
 • 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.อี.โอ.ไพรเวทพาร์ค จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บอสส์ คลับ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2558 - ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิฉะเชิงเทรา
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
 • 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ สเปเชียล จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริมปิง ไดโซ จำกัด
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 6/2551
ประวัติการทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2541 - 2555 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์ เนชั่ลแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - 2555 กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนส์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2555 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - 2555 กรรมการบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล จำกัด
 • 2550 - 2555 กรรมการบริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น จำกัด
 • 2547 - 2555 กรรมการบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2551 - 2555 กรรมการ Thai Express Concepts Pte. Ltd.
 • 2553 - 2555 กรรมการ The Coffee Club (Thailand) Ltd.
 • 2551 - 2555 กรรมการ The Coffee Club Holding (Australia) Pty. Ltd.
 • 2553 - 2555 กรรมการ Sizzler China Pte. Ltd.
 • 2554 - 2555 กรรมการ Oaks Hotel and Resort Limited
 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2545 - 2549 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ขนมจีนบางกอก จำกัด
 • 2553 - 2554 กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 • 2551 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 

นายวราชัย ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด The Western Campus University London
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์นาว จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิฟวิ่ง เอทเซทเทอรา จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวท์เม็คโนเลีย จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 

นายโอมา ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา MSc. Management, Brunel University
 • ปริญญาตรี ศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
 • 2555 - 2556 Management Trainee บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด