คณะกรรมการบริษัท

 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)จำกัด
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา / บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด มหาชน)
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จำกัด
 • 2547 - 2560 กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2560 กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The ManagementDevelopment Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4),สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
 • 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับวิชาชีพ

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตรสถาบันวิชาชีพกฎหมายโดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “THE BOSS”สถาบัน Managementand PsychologyInstitute
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557
ประวัติการทำงาน
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2558 - ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
 

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA, The University of Akron Ohio, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • 2557 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2549 – 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นายโอมา ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา MSc. Management, Brunel University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน Business Development บริษัท ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
 • 2555 - 2556 Management Trainee บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตร “Director Diploma Examination, “The Australian Institute of Directors Association” ปี 2551
 • Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Advanced Management Program 180 Harvard Business School
ประวัติการทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธารกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
 • 2558 - 2562 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2558 - 2560 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 2557 - 2561 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2556 - 2560 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด
 

นายวรวัชร ตันตรานนท์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548
ประวัติการทำงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ตันตราภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
 • 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด