คณะกรรมการบริษัท

 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยปูองกัน ราชอาณาจักร (วปอ.)/ ปี 2546
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 7/ ปี 2551
 • หลักสูตรการบริหารการ จัดการด้านความมั่นคงขั้น สูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส.3)/ ปี 2555
 • หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 1/ ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18/ ปี 2557
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.) รุ่นที่ 6/ ปี 2558
 • ประกาศนียบัตรสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/ ปี 2559
 • หลักสูตรปฏิรูปเศรษฐกิจและ สร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่นที่ 1 (F.T.I) / ปี 2560
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีน/ ปี 2561
ประวัติการทำงาน
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 รองประธาน กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ(รักษาการ), บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธาน, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMI)
 • 2532 - 2563 กรรมการ, บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จํากัด
 • 2547 - 2560 กรรมการ, บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
 • 2537 - 2560 กรรมการ, บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 / ปี 2563
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่นที่ 9 / ปี 2562
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17 / ปี 2557
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 23 / ปี 2553
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8 / ปี 2552
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 / ปี 2549
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2548
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 • 564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโลโนยี จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2563 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2562 ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 - 2561 กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
 • 2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2556 - 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration, Boston University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี การตลาด (Bachelor of Arts in Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
 • หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
 • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.SML)
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/ ปี 2554
ประวัติการทำงาน
 • 2565 - ปัจจุบัน Advisor to Vice President - Corporate Administration บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
 • 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคไทย-ลาตินอเมริกา
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการในคณะกรรมการการพาณิชย์และการ อุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้แทนสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) ประเทศไทย
 • 2561 – 2564 Director of Public & Private Liaison Office บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2563 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
 • 2561 – 2563 รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 รองประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 • 2561 – 2563 รองประธานสภาธุรกิจไทย – ชิลี
 • 2561 – 2563 เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์
 • 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการประจำประเทศเวียดนาม บริษัท SCG Vietnam จำกัด
 • 2559 – 2561 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสายงานองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2554 –2560 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
 

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration The University of Akron, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181 / ปี 2564
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประวัติการทำงาน
 • 2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
 • Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Relationship Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/ ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 3/ ปี 2560
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 / ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34 / ปี 2546
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 / ปี 2546
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 / ปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 / ปี 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
ประวัติการทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการ/ เหรัญญิก มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ/เลขานุการ/ เหรัญญิก มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บูติค พร้อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ/ วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน วิทยากร/ กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2563 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
 • 2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558 - 2562 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • 2556 - 2562 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน
 

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟูา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเวอร์ จํากัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2563 - 2565 ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ) บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์ เลท จํากัด มหาชน)
 • 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
 • 2559 - 2559 กรรมการ บริษัท บอน ซองเต จำกัด
 

นายโอมา ส่งวัฒนา

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา MSc. Management, Brunel University
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
ประวัติการทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการม บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
 

นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 / ปี2559
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โชนิษเบญจ์ จํากัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ, บริษัท บี ไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรี-พราว จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท คิวแอสเซท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
 • 2558 - 2563 กรรมการ, บริษัท เดอะ เอฟวัน จํากัด
 • 2559 - 2560 กรรมการ, บริษัท พี.วิลล่า จํากัด
 • 2556 - 2559 กรรมการ, บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
 • 2549 - 2559 กรรมการ, บริษัท บอน ซองเต จํากัด
 

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 170/ ปี 2563
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์อิสนาว จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิสโก้เบสท์บีฟ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนุ่ย โชว์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
 • 2547 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูดิสก์ จำกัด
 • 2548 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกมโนลิมิต จำกัด
 • 2545 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแพลช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • 2543 Project Manager บริษัท ไออี อินเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
 • 2541 - 2565 รองประธานฝ่ายกำกับดูแลกิจการและฝ่ายเลขานุการบริษัท / รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายการเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)