โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ("FN")

ทุนจดทะเบียน (รวมเพิ่มทุนเพื่อ IPO)
500,000,000 บาท

บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด ("SN")

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท


ถือหุ้นโดย FN
ร้อยละ 99.99

FN ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ใน บ้าน ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลทรวม 8 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา และสาขาพระนครศรีอยุธยา

SN ธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องใช้ในบ้านใน ลักษณะค้าปลีกในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีหนึ่งสาขาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา